اخبار آب و فاضلاب سال 1392

امسال حدنصاب مصرف آب در تهران شکسته شد
1392/12/20