اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش 2.5 درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/06/06