اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش 15 درصدی مصرف آب تهران
1392/12/11