اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش يك درصدی مصرف آب در تهران
1392/09/18