اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش نزدیک به 8 درصدی مصرف آب در تهران
1392/10/22