اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/12/06
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=9588
افزایش مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/12/05
افزایش مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/02/25
افزایش مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/02/01