اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش حدود 6 درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی
1392/04/05