اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزایش بیش از 7 درصدی مصرف آب در تهران
1392/12/07