اخبار آب و فاضلاب سال 1392

افزايش 7.5 درصدی مصرف آب در قم
1392/04/08