اخبار آب و فاضلاب سال 1392

آب بهاي 72 درصد از مشتركان خانگي كمتر از 3800 تومان است
1392/09/11