اخبار آب و فاضلاب سال 1391

حجم آب شیرین از منابع آبی کشور 2.5 درصد است
1391/11/02
ايران از لحاظ دسته بندي اقليم به دليل رشد جمعيت و كمبود منابع آبي مانند آفريقاي شمالي و بخش هايي از آسيا جزو مناطق خشك جهان است و در آينده با كمبود آب مواجه خواهد بود.
http://news.moe.org.ir/News/Details.aspx?ANWID=3809