اخبار آب و فاضلاب سال 1391

بيش از 223 روستا از آبرساني سيار خارج شدند
1391/05/22