دیرعامل شرکت آبفا کردستان خبر داد 600 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب در شهرهای کردستان اضافه شد
1402/07/22