مصرف آب مشترکان بوشهری 28 درصد فراتر از میانگین کشوری است
1400/03/18