جمعيت زیرپوشش شبکه جمع‌آوري فاضلاب شهر سبزوار از مرز 220 هزار نفر گذشت
1400/01/23