تماس با ما

صاحب امتياز:  دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو 
                                     سرپرست دفتر:  عليرضا حسين آبادي
 
 مدير مسئول : عليرضا حسين آبادي        
تلفن تماس : 81606527
 سردبير: فاطمه پورآدم
  تلفن تماس: 81606087
سردبير: ابراهيم رجبعلي
تلفن تماس: 81606544

 پشتيباني فني: گروه نرم افزار و توسعه دولت الکترونيک
 
آدرس و شماره هاي تماس دفتر فناوري اطلاعات و آمار:
خیایان ولی عصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو
 
كد پستي:                                       1996832611    
 
پست الكترونيك:                              statistic@moe.gov.ir
تلفن تماس دفتر:  
81606520
فكس:                                                
 
گروه آمار و اطلاعات آب و انرژي:
81606522
 
81606527 و 81606087