شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو بر اساس "قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات" بروزرساني مي شود
 

اطلاعيه برگزاري چهار دوره آموزشي آمار توصيفي و مکاني