گزارش های آماري (سال 1390 الي1393)

اطلاعات نيروگاه هايي که وارد مدار خواهند شد(قطعي و غيرقطعي) خرداد1393
1393/12/15