گزارشات تصويري

گالري تصاوير نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو
1392/10/15