دستورالعمل تنظيم مقالات

دستورالعمل تنظيم مقالات

دستورالعمل تنظیم مقالات

چهارمين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

6 آبان 93

 

1)  مقاله باید به زبان فارسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح شود.

2)  مقاله باید روی کاغذA4  و حداکثر در10 صفحه تهیه شود.

3)  فاصله خطوط از یکدیگر در حدود pt 17  باشد.

4)  قلم‌های مورد استفاده در بخش های مختلف مقاله:

-     عنوان مقاله .........................................لوتوس سیاه 16

-     اطلاعات نویسنده: نام و سازمان متبوع............لوتوس سیاه 12

-     واژه ­های کلیدی...................................لوتوس سیاه 12

-     عنوان­بندی.........................................لوتوس سیاه 14

-     زیرنویس جدول، نمودارها و شکل‌ها..............لوتوس سیاه 10

-     متن داخل جدول...................................لوتوس سیاه 10

-     متن مقاله...........................................لوتوس سیاه 12

-     فرمول‌ها و کلمات انگلیسی Time New Roman10

5)    مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

الف- عنوان مقاله

ب- نام نویسنده یا نویسندگان و سازمان متبوع

ج- کلید واژه

د- مقدمه که گویای مسئله مورد بحث و نتیجه باشد

ه- شرح مقاله و روش تحقیق

و- نتیجه گیری

ز- فهرست منابع

6)جهت ارسال مقالات و ثبت نام به شبكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو به آدرس: www.isn.moe.gov.ir بخش فراخوان مقاله مراجعه فرماييد.

 براي راهنمايي بيشتر، دستورالعمل كامل نگارش مقاله به زبان فارسي در زير آورده شده است:

 

عنوان مقاله با فونت لوتوس سیاه 16

- نام و نام خانوادگي نويسنده اول1، نويسنده دوم2  و ... لوتوس سیاه 12

1. رتبه علمی نويسنده، گروه آموزشی يا واحد دانشگاهي يا سازمانی مربوطه، نام دانشگاه يا سازمان آدرس پست الکترونيکی

2. رتبه علمی نويسنده، گروه آموزشی يا واحد دانشگاهي يا سازمانی مربوطه، نام دانشگاه يا سازمان آدرس پست الکترونيکی و ...

 چكيده

در متن چكيده مستقيماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر مي‌بايست اشاره شود.چكيده مقاله با فونت BNazanin11 ، فاصله خطوط pt17 و فاصله 4 سانتيمتر از سمت راست و 4 سانتي­متر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده نوشته شود.
طول چكيده در مقاله كامل كمتر از 80 كلمه و بيش­تر از 160 كلمه نباشد. چكيده بايد يك پاراگراف داشته باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

 واژه‌هاي كليدي

حداقل 3 کلمه و با ويرگول (،) از هم جدا شوند. لوتوس سیاه 12

مقدمه

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم‌افزار Word 2007 استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت لوتوس سیاه 12  تك فاصله (single space) در كاغذ A4 تهيه شود. عنوان همه بخش‌ها با فونت لوتوس سیاه 14  پررنگ و عنوان زير بخش‌ها با فونت لوتوس سياه پررنگ  13  تايپ شود. عنوان هر بخش يا زير بخش، با فاصله يك خط خالي و فونت لوتوس سياه پررنگ 13  از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همه پاراگراف‌ها بايد داراي تورفتگي به اندازه 7 ميليمتر باشد. فاصله خطوط از يکديگر pt 17 بايد باشد. فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست 5/2 و از پايين و بالا 3 سانتيمتر باشد. در صفحه اول فاصله عنوان مقاله از لبه بالايي بايستي  سانتیمتر باشد. مقاله نبايد بيشتر از 10 صفحه باشد. در هنگام تايپ نقطه، ويرگول و ...، بايستي به كلمه قبلي چسبيده و از كلمه بعدي به اندازه يك Space فاصله داشته باشند. جمله‌اي كه درون پرانتزها نوشته مي‌شود، نبايد از پرانتزها فاصله داشته باشد(به عنوان مثال). براي سهولت پيشنهاد مي‌گردد از قالب همين دستورالعمل نگارش مقاله استفاده نمائيد.

 ارسال مقاله به دبيرخانه همايش

مقاله فقط باید از طريق شبكه آمار و اطلاعات وزارت نيرو به

آدرسwww.isn.moe.gov.ir  در دو فرمت DOCX و PDF ارسال ‌گردد. مقالاتي كه از طريق سايت ارسال نشوند، ارزيابي نخواهند شد. در فرمت PDF تمامي فونت‌ها باید Embedded باشند. مقاله باید فاقد شماره‌گذاري صفحات باشد. دبيرخانه از بررسي مقالاتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند، معذور است. نتيجه بررسي مقالات از طريق سايت يادشده يا ايميل اعلام خواهد شد. مقاله‌اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي‌گيرد، بايد پس از اعمال نظر احتمالي هيات داوران كه از طريق سايت يا ايميل اعلام مي‌گردد، دوباره به آدرس پست الكترونيكي www.isn.moe.gov.ir ارسال گردد.

 واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

براي واژه‌ها و كلمات خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد. در مورد كلمات خارجي كه معادل فارسي مصطلح فارسي ندارند، فقط در اولين ارجاع معادل لاتين آن به صورت پانوشت‌ با فونت Times New Roman (8 ) قيد شوند. در صورت نياز به درج كلمه لاتين در متن فارسي، كلمه لاتين با فونت Times new Roman و دو واحد كوچكتر از اندازه فونت متن فارسي، بايد درج شود.

 جدول‌ها

هر جدول داراي شماره و عنوان است كه به صورت وسط‌چين در بالاي جدول با فونت لوتوس سیاه  10 باید نوشته ‌شود. جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آن‌ها ارجاع مي‌شود، گنجانده می‌شوند. كليه متون فارسي در داخل جدول به صورت راست‌چين با فونت لوتوس سیاه 10  و متون لاتين، با فونت Times New Roman 9 )) بايد تايپ شوند. هر جدول با يك سطر خالي به اندازه فونت لوتوس سیاه از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. اگر جدول‌ها مرجع دارند، بايستي شماره مرجع در داخل كروشه و در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط‌چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.

  شكل‌ها و نمودارها

هر شكل و نموداري بايد در داخل يك جدول داراي دو سطر و يك ستون درج شود. در سطر اول شكل يا نمودار به صورت وسط‌چين شوند. شكل و نمودار در داخل متن و پس از جايي كه به آن‌ها ارجاع مي‌شود، گنجانده می‌شود. نمودار و شكل مي‌تواند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ولي به گونه‌اي كه جزئیات آن‌ها قابل تشخيص باشد. اگر شكل يا نمودار مرجع دارند، بايستي شماره مرجع در داخل كروشه و در انتهاي عنوان ذكر شود. كليه خطوط باید محو شوند.