گزارش سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

گزارش تحلیل فرم‌های نظرسنجی پرسش‌نامه ارزیابی واحدهای آمار و اطلاعات وزارت نیرو
1392/09/03