ادامه گزارش سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

عكس‌هاي هيات داوران در فرآيند ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

1392/09/27
عكس‌هاي هيات داوران در فرآيند ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1392/09/27