ادامه گزارش سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

سخنراني آقاي مهندس دائمي معاون وزير نيرو در برنامه ريزي و امور اقتصادي

1392/09/27
سخنراني آقاي مهندس دائمي معاون وزير نيرو در برنامه ريزي و امور اقتصادي
1392/09/27