ادامه گزارش سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

برنامه مراسم سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

1392/09/25
 
برنامه مراسم سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1392/09/25