سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

گزارش برگزاري تعداد جلسات ارزيابي هيات داوران در فرآيند ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1392/08/04
 

گزارش برگزاري تعداد جلسات ارزيابي هيات داوران در فرآيند ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1392/08/04