سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

عكس‌هاي هيات داوران سه شركت مادرتخصصي در فرآيند ارزيابي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1392/08/05
 

عكس‌هاي هيات داوران سه شركت مادرتخصصي در فرآيند ارزيابي شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
1392/08/05