اعضاي کميته آمارهاي آب و برق

دبير کميته آمارهاي آب و برق
1398/04/22
جناب آقاي عليرضا حسين آبادي، معاون محترم دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
موضوع: حكم دبير كميته آمارهاي آب و برق
 
با عنايت به مراتب تعهد، سوابق تجربي و علمي ارزشمند جنابعالي و با استناد به ماده 5 نظام آماری کشور مصوب نشست 4/8/81 شورای عالی آمار، بدین وسیله به­عنوان "دبیر کمیته آمارهای آب و برق" تعيين و منصوب می­شوید.
انتظار مي­رود با همکاري واحدهاي ذي­ربط در حوزه­ستادي، شرکت­هاي مادرتخصصي و شرکت­هاي زيرمجموعه و ارتباط موثر با مرکز آمار ايران و سازمان­هاي مرتبط با نظام آماري کشور، ضمن انجام وظايف محوله نسبت به تحقق اهداف زير اهتمام ورزيد:
 
  1. برگزاري جلسات کميته براساس بند ب آیین­نامه "تشکیل جلسات و شرح وظايف کميته و دبير آمارهاي بخشي" مصوب نشست 4/8/81 شورای عالی آمار
  2. ارتباط موثر با شوراي عالي آمار، مرکز آمار ايران و ساير سازمان­هاي مرتبط با فعاليت­هاي آماري کشور براساس بند 2-5-4 نظام­نامه آمار و اطلاعات وزارت نيرو
  3. برگزاري نشست­هاي کميته و تنظيم دستورکار جلسات با هماهنگي رييس کميته
  4. تهيه و تنظيم پيش­نويس احکام و مصوبات کميته و ابلاغ آن­ها
  5. پيگيري مصوبات کميته و تهيه گزارش­هاي موردنياز از وضعيت اجراي مصوبات
  6. هماهنگي و نظارت بر برگزاري نشست­هاي کارگروه­هاي تخصصي
  7. شناسايي چالش­هاي فعاليت­هاي آماري صنعت آب و برق و تهيه پيش­نويس اسناد لازم جهت تصويب در کميته                                        محسن بختيار
  8.                                                         معاون برنامه ريزي و اقتصادي