شرکت­هاي زيرمجموعه توانير
(برق منطقه­اي، توزيع نيروي برق و مديريت توليد)
نام شرکت رديف نام شرکت رديف نام شرکت رديف
شرکت توزيع نيروی برق زنجان 45 شركت مديريت توليد برق كرمان 23 شركت توانير 1
شرکت توزيع نيروی برق استان فارس 46 شركت مديريت تولید برق زرند 24 شركت برق منطقه­ ای تهران 2
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان شيراز 47 شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظری 25 شرکت برق منطقه ­اي آذربايجان 3
شرکت توزيع نيروی برق استان قم 48 شركت مديريت توليد برق يزد 26 شرکت برق منطقه ­اي اصفهان 4
شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان 49 شركت توزيع نيروی برق نواحي استان تهران (جنوب و شرق) 27 شرکت برق منطقه ­اي باختر 5
شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه 50 شركت توزيع نيروی برق استان تهران 28 شرکت برق منطقه ­اي خراسان 6
شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان 51 شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ 29 شرکت برق منطقه ­اي يزد 7
شرکت توزيع نيروی برق استان هرمزگان 52 شركت توزيع نيروی برق استان البرز 30 شرکت برق منطقه­ اي زنجان 8
شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان 53 شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی 31 شرکت برق منطقه ­اي سمنان 9
شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران 54 شركت توزيع نيروی برق تبريز 32 شرکت برق منطقه ­اي سيستان و بلوچستان 10
شرکت توزيع نيروی برق غرب مازندران 55 شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی 33 شرکت برق منطقه ­اي غرب 11
شرکت توزيع نيروی برق استان همدان 56 شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان 34 شرکت برق منطقه ­اي فارس 12
شرکت توزيع نيروی برق استان يزد 57 شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی 35 شرکت برق منطقه اي کرمان 13
شرکت توزيع نيروی برق استان سمنان 58 شركت توزيع نيروی برق مشهد 36 شرکت برق منطقه ­اي مازندران 14
شرکت توزيع نيروی برق شمال كرمان 59 شركت توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد 37 شرکت برق منطقه ­اي گيلان 15
شرکت توزيع نيروی برق جنوب كرمان 60 شركت توزيع نيروی برق استان ايلام 38 شرکت برق منطقه ­اي هرمزگان 16
شرکت توزيع نيروی برق گيلان 61 شرکت توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان 39 شركت مديريت توليد برق خلیج فارس (نیروگاه گازی هرمزگان ) 17
شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر 62 شرکت توزيع نيروی برق اهواز 40 شركت مديريت توليد برق بيستون 18
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 63 شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی 41 شركت مديريت توليد برق تبريز 19
شركت توزيع نيروی برق استان قزوين 64 شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی 42 شركت مديريت توليد برق قم 20
شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل 65 شرکت توزيع نيروی برق استان چهارمحال بختياری 43 شركت مديريت توليد برق جنوب فارس 21
سازمان انرژي هاي تجديد پذيروبهره وري انرژي برق(ساتبا) 66 شرکت توزيع نيروی برق استان خوزستان 44 شركت مديريت توليد برق اصفهان 22