لينك آماري شركت ها

وضعيت شرکت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو از نظر لينک آماري 
نام شرکت وضعيت لينک آماري آدرس لينک آماري
شرکت­هاي مادر تخصصي
شركت توانير لينک آماري فعال است http://amar.tavanir.org.ir/index.php
شرکت مهندسي  آب و
 فاضلاب کشور
لينک آماري فعال است http://stat.nww.ir
شرکت مديريت منابع آب ايران لينک آماري فعال است
http://www.wrm.ir/#Info
شرکت­هاي زيرمجموعه توانير
شرکت­های  برق منطقه ­اي
شركت برق منطقه­ای تهران لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.trec.co.ir/Default.aspx?tabid=4341
شرکت برق منطقه­اي آذربايجان لينک آماري فعال است http://www.azrec.co.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
شرکت برق منطقه­اي اصفهان لينک آماري ندارد http://www.erec.co.ir
شرکت برق منطقه­اي باختر درگاه آماري فعال است http://www.brec.ir/
شرکت برق منطقه­اي خراسان لينک آماري فعال است http://www.krec.ir/Main/ReportCard.aspx
شرکت برق منطقه­اي يزد صفحه آماري فعال است http://amar.yrec.co.ir/
شرکت برق منطقه­اي زنجان لينک آماري فعال است http://www.zrec.co.ir/Sitepages/Default.aspx
شرکت برق منطقه­اي سمنان لينک آماري فعال است http://www.semrec.co.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=607&PageIDF=606&tempname=karname2
شرکت برق منطقه­اي سيستان و بلوچستان درگاه آماري فعال است http://sbrec.co.ir/Index.aspx?tempname=amar&lang=1&sub=0
شرکت برق منطقه­اي غرب درگاه آماري فعال است http://www.ghrec.co.ir/rep_page/default.ghrec
شرکت برق منطقه­اي فارس لينک آماري فعال است http://www.frec.co.ir/DorsaPax/userfiles/file/gahname/gahname0493.pdf
شرکت برق منطقه­اي کرمان درگاه آماري فعال است http://www.krec.co.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=994
شرکت برق منطقه­اي مازندران درگاه آماري فعال است http://www.mazrec.co.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=60
شرکت برق منطقه­اي گيلان لينک آماري فعال است http://www.gilrec.co.ir//HomePage.aspx?TabID=3803&Site=GilrecPortal&Lang=fa-IR
شرکت برق منطقه­اي هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.hrec.co.ir
شركت برق منطقه­اي خوزستان لينک آماري فعال است http://www.kzrec.co.ir/?part=menu&inc=menu&id=387
سازمان توسعه برق ايران لينک آماري ندارد www.ipdc.ir
سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) لينک آماري فعال است http://www.saba.org.ir/fa/energyinfo
سازمان انرژي هاي نو ايران لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.suna.org.ir/fa/news/529
شرکت­هاي مديريت توليد برق
شركت مديريت توليد برق بيستون لينک آماري فعال است http://bisotounps.ir/amar
شركت مديريت توليد برق تبريز -------- (حک شده)----------------------------------------------------------
شركت مديريت توليد برق قم لينک آماري فعال است http://www.gccpp.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=155
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس لينک آماري ندارد http://www.sfpgmc.co.ir/
شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظری لينک آماري ندارد http://www.esfahanmps.ir/
شركت مديريت توليد برق يزد لينک آماري ندارد http://www.ypgmc.co.ir/
شركت مديريت توليد برق خلیج فارس (نیروگاه گازی هرمزگان ) -------- (حک شده)----------------------------------------------------------
شركت مديريت توليد برق اصفهان لينک آماري فعال است http://www.isfahanps.ir/info/info.asp?id=27
شركت مديريت توليد برق كرمان درگاه آماري فعال است http://www.krec.co.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=994
شركت مديريت تولید برق زرند لينک آماري تقريبا  فعال است http://zarkpp.ir/amar/fa-ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
 
 
 
شرکت­های توزیع نیروی برق
 
شركت توزيع نيروی برق نواحي استان تهران (جنوب و شرق) لينک آماري فعال است http://www.tvedc.ir/Census/Default.aspx
شركت توزيع نيروی برق غرب استان تهران درگاه آماري فعال است http://www.wtppdc.ir/dargahe%20amari.asp
شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ درگاه آماري فعال است http://www.tbtb.co.ir/fa/home/lastamalkrd/damari/amarmahiane
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی لينک آماري فعال است http://www.ezepdico.ir/bultanAmariAmalkard.html
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی لينک آماري فعال است http://www.waepd.ir/Default.aspx?tabid=815
شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان لينک آماري فعال است http://www.epedc.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=561&lang=fa
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی لينک آماري فعال است http://www.kedc.ir/
شركت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد درگاه آماري فعال است http://www.meedc.net/index.php?module=web_directory&wd_id=2171
شركت توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.kbepdco.ir/YearlyStatsDetail.aspx?t=&id=1
شركت توزيع نيروی برق استان ايلام درگاه آماري فعال است http://www.bargh-ilam.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=433
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان لينک آماري فعال است http://www.eepdc.ir/index.aspx?lang=1&sub=0#tab5
شرکت توزيع نيروی برق اهواز لينک آماري فعال است http://www.aepdco.ir//default_.aspx?page_=download&order=list&lang=1&sub=0&tempname=amar93&PageIdF=15&PageId=1416
شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی درگاه آماري فعال است http://www.nkedc.ir/درگاهآماری/tabid/206/Default.aspx
شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی لينک آماري فعال است http://www.skedc.ir/User_Files/Amar/amare_kalan_1393.htm
شرکت توزيع نيروی برق استان  البرز درگاه آماري فعال است http://www.wtppdc.ir/dargahe%20amari.asp
شرکت توزيع نيروی برق استان چهار محال بختياری لينک آماري فعال است http://www.chb-edc.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=1598&codeV=1&tempname=bargh
شرکت توزيع نيروی برق استان خوزستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.kepdc.co.ir/Forms/UserSide/ViewUserCreatedFroms.aspx?FormID=162
شرکت توزيع نيروی برق زنجان لينک آماري فعال است http://www.zedc.ir/fa/content/cat365/بولتن-آماری-مهر-ماه-سال-1393/
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان شيراز لينک آماري فعال است http://www.shirazedc.co.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=2510&PageIDF=2062&tempname=amar
شرکت توزيع نيروی برق استان فارس لينک آماري فعال است http://www.farsedc.ir/Default.aspx?tabid=263
شرکت توزيع نيروی برق استان قم     لينک آماري غيرفعال است www.qepd.co.irhttp://www.qepd.co.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان لينک آماري فعال است http://www.kurdelectric.ir/AdminTools/Default.aspx?id=203e97dc-e593-48ea-92df-def860ca8499&test=0
شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه     لينک آماري فعال است http://www.kpedc.ir/#tab3
شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان لينک آماري فعال است http://www.ped-golestan.ir/dorsapax/userfiles/Sub1/amar/farvardin.pdf
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد درگاه آماري فعال است http://www.meedc.net/index.php?module=web_directory&wd_id=3683
شرکت توزيع نيروی برق استان هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.hedc.co.ir/Page/Fa/HEDCStatistic
شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان لينک آماري فعال است http://www.barghlorestan.ir/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=15
شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران لينک آماري فعال است http://www.bargh-gmaz.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=198
شرکت توزيع نيروی برق استان همدان درگاه آماري فعال است http://www.edch.ir/?p=index&i=1&g=13
شرکت توزيع نيروی برق استان يزد لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.yed.co.ir/
شرکت توزيع نيروی برق استان سمنان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.semepd.ir/صفحهاصلی/کارنامه.aspx
شرکت توزيع نيروی برق شمال كرمان لينک آماري فعال است http://nked.kr.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=131&lang=fa
شرکت توزيع نيروی برق جنوب كرمان لينک آماري فعال است http://sked.co.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=365&PageIDF=363&tempname=internal
شرکت توزيع نيروی برق گيلان لينک آماري فعال است http://gilanpdc.ir/HomePage.aspx?TabID=5079&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر لينک آماري ندارد http://www.bedc.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شركت توزيع نيروی برق شهرستان تبريز درگاه آماري فعال است http://www.toztab.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&tabid=4612&lang=fa-IR
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی لينک آماري فعال است http://10.118.128.32//dorsapax/Data/Sub_0/File/rep1393.xlsx
شركت توزيع نيروی برق غرب استان مازندران لينک آماري فعال است http://www.bargh-gmaz.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=198
شركت توزيع نيروی برق استان قزوين لينک آماري فعال است http://qazvin-ed.co.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل لينک آماري ندارد http://www.aped.ir/
 
شرکت­هاي زير مجموعه آب و فاضلاب
 
شرکت­هاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب البرز لينک آماري ندارد http://www.abfa-alborz.ir/
شرکت آب و فاضلاب یزد لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.abfayazd.ir/fa/node/1285
شرکت آب و فاضلاب همدان لينک آماري ندارد http://www.hww.ir/
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.abfahormozgan.com/Pages/Statistics.aspx?type=0
شرکت آب و فاضلاب مشهد لينک آماري فعال است http://www.abfamashhad.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
شركت آب و فاضلاب مركزي لينک آماري فعال است http://www.abfamarkazi.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب مازندران لينک آماري فعال است http://www.abfa-mazandaran.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=341&codeV=1&tempname=NewMain
شرکت آب و فاضلاب لرستان لينک آماري فعال است http://www.abfa-lorestan.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=350
شرکت آب و فاضلاب گیلان لينک آماري فعال است http://www.abfa-guilan.ir/portal/index.php/fa/mamaroetelat
شرکت آب و فاضلاب گلستان لينک آماري فعال است http://www.abfagolestan.ir/tabid/132/Default.aspx
شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه وبویراحمد -------- ----------------------------------------------------------
شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه لينک آماري فعال است http://www.abfaksh.ir/ab/Portals/0/92gozreshkolostan.pdf
شرکت آب و فاضلاب کرمان لينک آماري فعال است http://abfakerman.ir/pages.aspx?menuid=178&pageid=116
شرکت آب و فاضلاب كردستان لينک آماري ندارد http://www.abfa-kurdistan.ir/Abfa.aspx
شرکت آب و فاضلاب کاشان لينک آماري فعال است http://www.abfakashan.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=168
شرکت آب و فاضلاب قم لينک آماري ندارد http://www.abfa-qom.com/home
شرکت آب و فاضلاب قزوین لينک آماري فعال است http://www.abfaqazvin.ir/?q=fa/node/19340
شرکت آب و فاضلاب فارس لينک آماري ندارد http://www.abfa-fars.ir/
شرکت آب و فاضلاب شيراز لينک آماري فعال است http://abfa-shiraz.ir/page/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8
شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان لينک آماري فعال است http://www.abfasb.ir/main.asp?id=722&grp=14
شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي
شرکت آب و فاضلاب روستايي يزد لينک آماري فعال است http://www.abfaryazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=110&sid=65
شرکت آب و فاضلاب روستايي همدان لينک آماري ندارد http://www.abfarhamedan.ir/Public/default.aspx
شرکت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.abfarhor.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
شرکت آب و فاضلاب روستايي مركزي لينک آماري فعال است http://abfarmarkazi.ir/node/503
شرکت آب و فاضلاب روستايي مازندران لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.abfar-mazandaran.ir/HomePage.aspx?TabID=4748&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي لرستان لينک آماري تقريبا غير فعال است http://www.lorestanabfar.ir/fa/content/%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8791
شرکت آب و فاضلاب روستايي گيلان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.guilan-abfar.ir/DesktopModules/eFormViewer/eFormViewerView.aspx?TabID=4861&Site=DouranPortal&MId=14617&Lang=fa-IR&Item
شرکت آب و فاضلاب روستايي گلستان لينک آماري فعال است http://www.golestanabfar.ir/HomePage.aspx?TabID=4886&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي كهكيلويه و بوير احمد لينک آماري فعال است http://www.abfar-kb.ir/HomePage.aspx?TabID=4816&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.abfar-ks.ir/ab/Default.aspx?tabid=112
شرکت آب و فاضلاب روستايي كرمان لينک آماري غيرفعال است http://www.abfar.kr.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=228
شرکت آب و فاضلاب روستايي كردستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.abfar-kurdistan.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%20%D8%B4%D8%B1%D8%A8%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.aspx?lang=fa
شرکت آب و فاضلاب روستايي قزوين لينک آماري فعال است http://www.abfar-qazvin.ir/SubSystem/Edari/PRelate/Site/Site_TextView.aspx?rowId=AAASHFAAAAAABjLAAk
شرکت آب و فاضلاب روستايي قم لينک آماري غيرفعال است http://www.abfar-qom.ir/homepage.aspx?site=abfar-qom&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي فارس لينک آماري فعال است http://www.abfar-fars.ir/portal/show.aspx?Page=17207
شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان لينک آماري ندارد http://www.abfars-b.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستايي سمنان لينک آماري فعال است http://abfarsemnan.co.ir/ab/Default.aspx?tabid=365
شرکت آب و فاضلاب روستايي زنجان لينک آماري فعال است http://www.abfarzanjan.ir/fa/Content/97/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
شرکت آب و فاضلاب روستايي خوزستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.abfar-khoozestan.ir/upload/Map_Abfar.pdf
شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي لينک آماري فعال است http://www.abfar-kj.ir/index.php/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
 
شرکت­هاي زير مجموعه مديريت منابع آب ايران
(آب منطقه­اي)
آب منطقه­ای آذربایجان شرقی لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.azarwater.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای آذربایجان غربی لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.agrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای ایلام لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.ilrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای بوشهر لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.bsrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای خراسان جنوبی لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.skhrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای خراسان شمالی لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.nkhrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای سمنان لينک آماري فعال است http://smrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.sbrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای فارس لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.frrw.ir/Upload/Images/amar/F201482125225.pdf
آب منطقه­ای قزوین لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.qzrw.ir/SC.php?type=static&id=75
آب منطقه­ای قم لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.qmrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای لرستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.lsrw.ir/SC.php?type=static&id=92
آب منطقه­ای مازندران لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.mzrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای مرکزی لينک آماري تقريبا  فعال است http://markaziwa.wrm-dns.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای هرمزگان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.hrrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه ای همدان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.hmrw.ir/SC.php?type=static&id=86
آب منطقه­ای چهارمحال و بختیاری لينک آماري تقريبا  فعال است http://cbrw.ir/SC.php?type=static&id=129
آب منطقه­ای کردستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.kdrw.ir/SC.php?type=static&id=45
آب منطقه­ای کرمان لينک آماري فعال است http://www.kshrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای کرمانشاه لينک آماري فعال است http://krrw.ir/SC.php?type=static&id=19#_
آب منطقه­ای کهگیلویه و بویراحمد لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.kbrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=206
آب منطقه­ای گلستان لينک آماري فعال است http://simabar.golestanp.ir/gozaresh/amare-dastgahaye-ejraei/19-1--%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
آب منطقه­ای گیلان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.glrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب منطقه­ای زنجان لينک آماري فعال است http://www.znrw.ir/SC.php?type=static&id=19
آب و خاک سیستان لينک آماري تقريبا  فعال است http://www.sswrd.ir/SC.php?type=static&id=19
 
منابع:
- فهرست خدمات الکترونيکي شرکت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو
- شرکت­ هاي صنعت برق توانير
- زيرسايت­ هاي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور
- شرکت ­هاي آب منطقه ­اي مديريت منابع آب ايران
تاريخ آخرين بروزرساني
1394/2/22