شرکت­هاي مادر تخصصي
نام شرکت وضعيت لينک آماري آدرس لينک آماري
شركت توانير لينک آماري فعال است http://amar.tavanir.org.ir
شرکت مهندسي آب و
فاضلاب کشور
لينک آماري فعال است http://stat.nww.ir
شرکت مديريت منابع آب ايران لينک آماري فعال است  http://www.wrm.ir/#Info
شرکت  توليد نيروي برق حرارتي لينک آماري  فعال است  
http://www.tpph.ir/SitePages/MainPage.aspx#

 
شرکت­هاي زيرمجموعه توانير
شرکت­های برق منطقه ­اي
شركت برق منطقه­ ای تهران فعلا حک شده http://www.trec.co.ir
شرکت برق منطقه ­اي آذربايجان لينک آماري فعال است http://www.azrec.co.ir
شرکت برق منطقه ­اي اصفهان لينک آماري فعال است http://www.erec.co.ir/fa/statsgroup.aspx
شرکت برق منطقه ­اي باختر درگاه آماري فعال است http://www.brec.ir/
شرکت برق منطقه ­اي خراسان لينک آماري فعال است http://www.krec.ir/PageDetail/75
شرکت برق منطقه ­اي يزد صفحه آماري فعال است http://amar.yrec.co.ir
شرکت برق منطقه­ اي زنجان درگاه آماري فعال است https://www.zrec.co.ir/Amar/SitePages/Home.aspx
شرکت برق منطقه ­اي سمنان لينک آماري فعال است http://semrec.co.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=amarnew&PageID=1061&isPopUp=False
شرکت برق منطقه ­اي سيستان و بلوچستان درگاه آماري فعال است http://sbrec.co.ir/Index.aspx?tempname=amar&lang=1&sub=0
شرکت برق منطقه ­اي غرب درگاه آماري فعال است http://www.ghrec.co.ir/rep_page/default.ghrec
شرکت برق منطقه ­اي فارس لينک آماري فعال است http://www.frec.co.ir/
شرکت برق منطقه اي کرمان درگاه آماري فعال است http://www.krec.co.ir/
شرکت برق منطقه ­اي مازندران درگاه آماري فعال است http://www.mazrec.co.ir/amar
شرکت برق منطقه ­اي گيلان لينک آماري فعال است http://gilrec.co.ir/
شرکت برق منطقه ­اي هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.hrec.co.ir/#4195--
شركت برق منطقه­ اي خوزستان لينک آماري فعال است http://kzrec.co.ir/
سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) لينک آماري فعال است http://www.saba.org.ir/fa/energyinfo
سازمان انرژي هاي نو ايران لينک آماري ندارد http://www.satba.gov.ir/
شرکت­هاي مديريت توليد برق
شركت مديريت توليد برق بيستون لينک آماري فعال است http://www.bpps.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
شركت مديريت توليد برق تبريز لينک آماري فعال است http://www.tpgmco.ir/statistics.html
شركت مديريت توليد برق قم لينک آماري فعال است http://www.gccpp.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=155
شركت مديريت توليد برق جنوب فارس لينک آماري ندارد http://www.sfpgmc.co.ir/
شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظری لينک آماري ندارد http://www.esfahanmps.ir/
شركت مديريت توليد برق يزد لينک آماري ندارد http://www.ypgmc.co.ir/
شركت مديريت توليد برق خلیج فارس (نیروگاه گازی هرمزگان ) لينک آماري فعال است http://www.pgpgm.ir/FA/Page/Stat
 
شركت مديريت توليد برق اصفهان لينک آماري فعال است http://www.isfahanps.ir/info/info.asp?id=27
شركت مديريت توليد برق كرمان لينک آماري فعال است http://www.kpp.co.ir/?q=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
شركت مديريت تولید برق زرند درگاه آماري فعال است http://zarkpp.ir/amar/fa-ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.aspx
شرکت­های توزیع نیروی برق
شركت توزيع نيروی برق نواحي استان تهران (جنوب و شرق) لينک آماري ندارد http://www.solarin.ir/companies.php/company_info/646/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
شركت توزيع نيروی برق استان تهران درگاه آماري فعال است http://www.tvedc.ir/Census/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ درگاه آماري فعال است http://tbtb.ir/
شركت توزيع نيروی برق استان البرز درگاه آماري فعال است http://www.wtppdc.ir/Portal/Home/
 
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی لينک آماري فعال است http://ezepdico.ir/#%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
شركت توزيع نيروی برق تبريز لينک آماري فعال است http://www.toztab.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&tabid=4612&lang=fa-IR
شركت توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی لينک آماري فعال است https://www.waepd.ir/
شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان لينک آماري فعال است http://www.epedc.ir/#16004-
شركت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی لينک آماري فعال است http://www.kedc.ir/
شركت توزيع نيروی برق مشهد درگاه آماري فعال است http://www.meedc.ir/#
شركت توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد صفحه آماري فعال است http://www.kbepdco.ir/yearlystats.aspx
شركت توزيع نيروی برق استان ايلام درگاه آماري فعال است http://www.bargh-ilam.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=165
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان لينک آماري فعال است http://www.eepdc.ir/
شرکت توزيع نيروی برق اهواز لينک آماري فعال است http://aepdco.ir/
شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی درگاه آماري فعال است http://www.nkedc.ir/UI/Default.aspx?aspxerrorpath=/www.nkedc.ir/UI/Default.aspx/
شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی لينک آماري فعال است http://www.skedc.ir/
شرکت توزيع نيروی برق استان چهارمحال بختياری لينک آماري فعال است http://www.chb-edc.ir/
شرکت توزيع نيروی برق استان خوزستان لينک آماري فعال است http://www.kepdc.co.ir/#
شرکت توزيع نيروی برق زنجان لينک آماري ندارد http://www.zedc.ir/
شرکت توزيع نيروی برق  استان فارس لينک آماري فعال است https://www.farsedc.ir/Default.aspx?tabid=263
شرکت توزيع نيروی برق شهرستان شيراز لينک آماري فعال است http://www.shirazedc.co.ir/
شرکت توزيع نيروی برق استان قم لينک آماري فعال است http://www.qepd.co.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان لينک آماري فعال است http://www.kurdelectric.ir/AdminTools/Default.aspx?id=203e97dc-e593-48ea-92df-def860ca8499&test=0
شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه لينک آماري فعال است http://www.kpedc.ir/#tab6
شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان لينک آماري فعال است http://www.ped-golestan.ir/
شرکت توزيع نيروی برق استان هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.hedc.co.ir/FA/Home
شرکت توزيع نيروی برق استان لرستان لينک آماري فعال است http://www.barghlorestan.ir/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=15
شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران لينک آماري فعال است http://www.maztozi.ir/HomePage.aspx?TabID=4780&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شرکت توزيع نيروی برق غرب مازندران لينک آماري تقريبا فعال است http://www.bargh-gmaz.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=383
شرکت توزيع نيروی برق استان همدان درگاه آماري فعال است http://www.edch.ir/?p=index&i=1&g=13
شرکت توزيع نيروی برق استان يزد درگاه آماري فعال است http://www.yed.co.ir/index.php?lng=Farsi&portal=106
شرکت توزيع نيروی برق استان سمنان لينک آماري ندارد http://www.semepd.ir/
شرکت توزيع نيروی برق شمال كرمان لينک آماري فعال است https://www.nked.co.ir/pages/home.aspx
شرکت توزيع نيروی برق جنوب كرمان لينک آماري فعال است https://sked.co.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=365&PageIDF=363&tempname=internal
شرکت توزيع نيروی برق گيلان لينک آماري فعال است http://www.gilanpdc.ir/HomePage.aspx?TabID=5078&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر لينک آماري فعال است http://www.bedc.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی لينک آماري فعال است http://www.mpedc.ir/
شركت توزيع نيروی برق استان قزوين لينک آماري فعال است https://qazvin-ed.co.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7
شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل فعلا حک شده https://www.google.com/#q=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9+%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84

شرکت­هاي زير مجموعه آب و فاضلاب
شرکت­هاي آب و فاضلاب شهري
شرکت آب و فاضلاب البرز لينک آماري تقريبا فعال است http://www.abfa-alborz.ir/downloads/groups/groupid/7/lang/fa
شرکت آب و فاضلاب یزد صفحه آماري فعال است http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=45
شرکت آب و فاضلاب همدان لينک آماري فعال است http://www.hww.ir/bank/
شرکت آب و فاضلاب هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.abfahormozgan.com/#leftTab2
شرکت آب و فاضلاب مشهد لينک آماري فعال است http://www.abfamashhad.ir/home
شركت آب و فاضلاب مركزي لينک آماري فعال است http://www.abfamarkazi.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR&1534-D83A_1933715A=536e5cc85f5e23899485dc2b6ec3c4e7968f0358
شرکت آب و فاضلاب مازندران لينک آماري فعال است http://www.abfa-mazandaran.ir/
شرکت آب و فاضلاب لرستان لينک آماري فعال است http://abfa-lorestan.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=210
شرکت آب و فاضلاب گیلان لينک آماري فعال است https://www.abfa-guilan.ir/index.php/fa/mamaroetelat
شرکت آب و فاضلاب گلستان لينک آماري فعال است http://abfagolestan.ir/home.php
شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه وبویراحمد لينک آماري فعال است http://www.abfa-kb.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه لينک آماري فعال است http://www.abfaksh.ir/site
شرکت آب و فاضلاب کرمان لينک آماري فعال است http://abfakerman.ir/pages.aspx?menuid=178&pageid=116
شرکت آب و فاضلاب كردستان لينک آماري فعال است http://www.abfa-kurdistan.ir/Abfa/Chancelleries/barnamerizi/it/Statistics.aspx
شرکت آب و فاضلاب کاشان لينک آماري فعال است http://www.abfakashan.ir/page/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
شرکت آب و فاضلاب قم لينک آماري ندارد http://www.abfa-qom.com/home
شرکت آب و فاضلاب قزوین لينک آماري فعال است http://www.abfaqazvin.ir/
شرکت آب و فاضلاب فارس لينک آماري ندارد http://www.abfa-fars.ir/
شرکت آب و فاضلاب شيراز لينک آماري فعال است http://abfa-shiraz.ir/page/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8
شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان لينک آماري فعال است http://www.sbdoe.ir/main.asp?id=722&grp=14
شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي
شرکت آب و فاضلاب روستايي يزد لينک آماري تقريبا فعال است http://www.abfaryazd.com/SC.php?type=static&id=223
شرکت آب و فاضلاب روستايي همدان لينک آماري ندارد http://www.abfarhamedan.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.abfarhor.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
شرکت آب و فاضلاب روستايي مركزي لينک آماري فعال است http://abfarmarkazi.ir/node/503
شرکت آب و فاضلاب روستايي مازندران لينک آماري تقريبا فعال است http://www.abfar-mazandaran.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR#
شرکت آب و فاضلاب روستايي لرستان لينک آماري فعال است http://www.lorestanabfar.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستايي گيلان لينک آماري تقريبا فعال است http://www.guilan-abfar.ir/HomePage.aspx?TabID=4848&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي گلستان درگاه آماري فعال است http://www.golestanabfar.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي كهكيلويه و بوير احمد لينک آماري فعال است http://www.abfar-kb.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي كرمانشاه لينک آماري فعال است http://www.abfar-ks.ir/ab/Default.aspx?tabid=214
شرکت آب و فاضلاب روستايي كرمان لينک آماري فعال است http://abfar.kr.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستايي كردستان لينک آماري فعال است http://www.abfar-kurdistan.ir/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx?lang=fa
شرکت آب و فاضلاب روستايي قزوين لينک آماري فعال است http://www.abfar-qazvin.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستايي قم لينک آماري ندارد http://abfar-qom.ir/homepage.aspx?site=abfar-qom&tabid=1&lang=fa-IR
شرکت آب و فاضلاب روستايي فارس لينک آماري فعال است http://www.abfar-fars.ir/portal/Show.aspx?Page=17207
شركت آب و فاضلاب روستايي سيستان و بلوچستان فعلا حک شده http://itechplex.ir/product/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88/
شرکت آب و فاضلاب روستايي سمنان لينک آماري فعال است http://abfarsemnan.co.ir/ab/Default.aspx?tabid=365
شرکت آب و فاضلاب روستايي زنجان لينک آماري فعال است http://www.abfarzanjan.ir/fa/Content/97/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
شرکت آب و فاضلاب روستايي خوزستان لينک آماري فعال است http://www.abfar-khoozestan.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي لينک آماري فعال است http://www.abfar-kj.ir/

شرکت­هاي زير مجموعه مديريت منابع آب ايران
شرکت­هاي آب منطقه­ اي
آب منطقه ­ای آذربایجان شرقی لينک آماري تقريبا فعال است http://www.azarwater.ir/
آب منطقه ­ای آذربایجان غربی لينک آماري تقريبا فعال است http://www.agrw.ir/
آب منطقه ­ای ایلام لينک آماري فعال است http://www.ilrw.ir/
آب منطقه ­ای بوشهر لينک آماري فعال است http://www.bsrw.ir/
آب منطقه­ ای خراسان جنوبی لينک آماري فعال است http://www.skhrw.ir/
آب منطقه ­ای خراسان شمالی لينک آماري فعال است http://www.wnkh.ir/
آب منطقه ­ای سمنان لينک آماري فعال است http://www.smrw.ir/
آب منطقه­ ای سیستان و بلوچستان لينک آماري فعال است http://www.sbrw.ir/
آب منطقه­ای فارس لينک آماري فعال است http://www.frrw.ir/
آب منطقه­ ای قزوین لينک آماري فعال است http://www.qzrw.ir/
آب منطقه ­ای قم لينک آماري فعال است http://qmrw.ir/
آب منطقه ای لرستان لينک آماري فعال است http://www.lsrw.ir/
آب منطقه­ ای مازندران لينک آماري فعال است http://www.mzrw.ir/
آب منطقه­ ای مرکزی لينک آماري فعال است http://www.marw.ir/
آب منطقه ­ای هرمزگان لينک آماري فعال است http://www.hrrw.ir/
آب منطقه ای همدان لينک آماري فعال است http://www.hmrw.ir/
آب منطقه ­ای چهارمحال و بختیاری لينک آماري فعال است http://www.cbrw.ir/
آب منطقه ­ای کردستان لينک آماري فعال است http://www.kdrw.ir/
آب منطقه ­ای کرمان لينک آماري فعال است http://www.krrw.ir/
آب منطقه­ ای کرمانشاه لينک آماري فعال است http://www.kshrw.ir/
آب منطقه ­ای کهگیلویه و بویراحمد لينک آماري فعال است http://www.kbrw.ir/
آب منطقه­ ای گلستان لينک آماري فعال است http://www.gsrw.ir/
آب منطقه ­ای گیلان لينک آماري فعال است http://www.glrw.ir/
آب منطقه ­ای زنجان لينک آماري فعال است http://www.znrw.ir/
 
منابع:
شرکت ­هاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي توانير
- شرکت ­هاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي آب و فاضلاب کشور
- شرکت ­هاي زيرمجموعه شرکت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
-شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي
تاريخ آخرين بروزرساني
1396/5/30