اقلام آماري ثبتي مورد نياز برنامه هاي توسعه (مصوب شوراي عالي آمار)
1391/11/09