صنعت آب و برق

شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو

«نظام نامه آمار و اطلاعات صنعت آب و برق»


وزارت نیرو

ردیف نام حوزه فایل نظام نامه
1   حوزه ستادی دریافت فایل (pdf)


شرکت های مادر تخصصی

ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1
  توانير                
دریافت فایل (pdf) 3   توليد نيروي برق حرارتي        ــــــ
2
  مديريت منابع آب ايران   
دریافت فایل(pdf) 4
  مهندسي آب و فاضلاب کشور
دریافت فایل(pdf)


شرکت های برق منطقه ای

ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   برق منطقه ای تهران ــــــ 9
  برق منطقه ­اي سيستان و بلوچستان  
ــــــ
2
  برق منطقه ­اي آذربايجان 
ــــــ 10
  برق منطقه ­اي غرب  
دریافت فایل (pdf)
3   برق منطقه ­اي اصفهان   دریافت فایل(pdf) 11
  برق منطقه ­اي فارس
ــــــ
4
  برق منطقه ­اي باختر 
ــــــ 12   برق منطقه اي کرمان   دریافت فایل (pdf)
5
  برق منطقه ­اي خراسان 
ــــــ 13   برق منطقه ­اي گيلان    دریافت فایل (pdf)
6
 برق منطقه­ اي خوزستان
دریافت فایل(pdf) 14   برق منطقه ­اي مازندران و گلستان   دریافت فایل(pdf)
7
  برق منطقه­ اي زنجان
دریافت فایل (pdf) 15   برق منطقه ­اي هرمزگان   ــــــ
8
  برق منطقه ­اي سمنان
ــــــ 16   برق منطقه ­اي يزد ــــــ

 

شرکت های توزیع نیروی برق

(درحال تکمیل)
ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   توزيع نيروی برق تهران بزرگ   21  توزيع نيروی برق زنجان  
2
  توزيع نيروی برق استان تهران 
  22
  توزيع نيروی برق استان سمنان
 
3
  توزيع نيروی برق استان اردبيل  
 

23

  توزيع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
 
4
  توزيع نيروی برق استان اصفهان
 

24

  توزيع نيروی برق استان فارس
 
5
  توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان
 

25

  توزيع نيروی برق شهرستان شيراز
 
6
  توزيع نيروی برق استان البرز
 

26

  توزيع نيروی برق استان قزوين
 
7
  توزيع نيروی برق استان ايلام
 

27

  توزيع نيروی برق استان قم
 
8
  توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی
 

28

  توزيع نيروی برق استان کردستان
 
9
  توزيع نيروی برق تبريز
 

29

  توزيع نيروی برق استان کرمانشاه
 
10
  توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی
 

30

  توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد
 
11
  توزيع نيروی برق استان بوشهر  
 

31

 توزيع نيروی برق استان گلستان
 
12
  توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان
 

32

  توزيع نيروی برق گيلان  
 
13
  توزيع نيروی برق شمال استان كرمان
 

33

  توزيع نيروی برق استان لرستان 
 
14
  توزيع نيروی برق استان چهارمحال و  بختياری
دریافت فایل(pdf)

34

  توزيع نيروی برق استان مازندران
 
15
  توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی
 

35

 توزيع نيروی برق غرب مازندران
 
16
  توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی
 

36

 توزیع نیروی برق استان مرکزی 
 
17
  توزيع نيروی برق مشهد
 

37

 توزيع نيروی برق استان هرمزگان
دریافت فایل (pdf)
18
  توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی
 

38

  توزيع نيروی برق استان همدان  
 
19
  توزيع نيروی برق استان خوزستان
 

39

  توزيع نيروی برق استان يزد
 
20
  توزيع نيروی برق اهواز
 

40

 
 


شرکت های مدیریت تولید برق
(درحال تکمیل)
ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1
  مديريت توليد برق آذربایجان شرقی   
  5
  مديريت تولید برق زرند 
 
2
  مديريت توليد برق اصفهان       
  6
  مديريت توليد برق قم
 
3
  مديريت توليد برق بيستون 
  7
  مديريت توليد برق كرمان 
 
4
  مديريت توليد برق خلیج فارس
  8 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


شرکت های آب منطقه ای
(درحال تکمیل)
ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   آب منطقه ای اردبیل     17   آب منطقه­ ای قزوین  
2   آب منطقه ای اصفهان   18   آب منطقه ­ای قم  
3   آب منطقه ­ای ایلام   19   آب منطقه ­ای کردستان  
4   آب منطقه ­ای آذربایجان شرقی    20   آب منطقه ­ای کرمان  
5   آب منطقه ­ای آذربایجان غربی   21   آب منطقه­ ای کرمانشاه  
6   آب منطقه ای البرز   22   آب منطقه ­ای کهگیلویه و بویراحمد  
7   آب منطقه ­ای بوشهر   23   آب منطقه­ ای گلستان  
8  آب منطقه ای تهران   24   آب منطقه ­ای گیلان  
9   آب منطقه ­ای چهارمحال و بختیاری   25   آب منطقه ای لرستان  
10   آب منطقه­ ای خراسان جنوبی   26   آب منطقه­ ای مازندران  
11   آب منطقه ای خراسان رضوی   27   آب منطقه­ ای مرکزی  
12   آب منطقه ­ای خراسان شمالی   28   آب منطقه ­ای هرمزگان  
13   آب منطقه ­ای زنجان   29   آب منطقه ای همدان  
14   آب منطقه ­ای سمنان   30   آب منطقه ای یزد  
15   آب منطقه­ ای سیستان و بلوچستان   31    
16   آب منطقه ­ای فارس   32    
 

شرکت های آب و فاضلاب شهری
(درحال تکمیل)
ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   آبفای استان اردبیل        25   آبفای استان خوزستان  
2   آبفای استان البرز    26   آبفای اهواز  
3   آبفای استان تهران     دریافت فایل (pdf) 27   آبفای استان زنجان  
4   آبفای منطقه 1 تهران     28   آبفای استان سمنان  
5   آبفای منطقه 2تهران   29   آبفای استان سیستان و بلوچستان  
6   آبفای منطقه 3 تهران   30   آبفای استان فارس  
7   آبفای منطقه 4تهران   31   آبفای شيراز  
8   آبفای منطقه 5تهران   32   آبفای استان قزوین  
9   آبفای منطقه 6 تهران   33   آبفای استان قم  
10   شهرها و شهرک های غرب تهران   34   آبفای کاشان  
11   تصفیه و تامین آب و فاضلاب تهران   35   آبفای استان كردستان  
12   آبفای جنوب شرقی استان تهران   36   آبفای استان کرمان  
13   آبفای جنوب غربی استان تهران   37   آبفای استان کرمانشاه دریافت فایل (pdf)
15   فاضلاب شهر تهران   39   آبفای استان گلستان  
16   آبفای استان اصفهان   40   آبفای استان گیلان  
17   آبفای استان ایلام   41   آبفای استان لرستان  
18   آبفای استان آذربایجان شرقی   42   آبفای استان مازندران  
19   آبفای استان آذربایجان غربی   43   آبفای استان مركزي  
20   آبفای استان بوشهر   44   آبفای مشهد  
21   آبفای استان چهار محال و بختیاری   45   آبفای استان هرمزگان  
22   آبفای استان خراسان جنوبی   46   آبفای استان همدان  
23   آبفای استان خراسان رضوی   47   آبفای استان یزد  
24   آبفای استان خراسان شمالی   48    
 

شرکت های آب و فاضلاب روستایی
(درحال تکمیل)
ردیف نام شرکت فایل نظام نامه ردیف نام شرکت فایل نظام نامه
1   آبفار استان تهران      17   آبفار استان فارس  
2   آبفار استان اردبیل     18   آبفار استان قزوین  
3   آبفار استان البرز     19   آبفار استان قم  
4   آبفار استان اصفهان     20   آبفار استان کردستان  
5   آبفار استان ایلام    21   آبفار استان کرمان   
6   آبفار استان آذربایجان شرقی    22   آبفار استان کرمانشاه  
7   آبفار استان آذربایجان غربی  دریافت فایل (pdf) 23   آبفار استان کهکیلویه و بویراحمد  
8   آبفار استان بوشهر   24   آبفار استان گلستان دریافت فایل (pdf)
9   آبفار استان چهارمحال و بختیاری   25   آبفار استان گیلان  
10   آبفار استان خراسان جنوبی   26   آبفار استان لرستان  
11   آبفار استان خراسان رضوی دریافت فایل(pdf) 27   آبفار استان مازندران  
12   آبفار استان خراسان شمالی   28   آبفار استان مرکزی  
13   آبفار استان خوزستان   29   آبفار استان هرمزگان  
14   آبفار استان زنجان   30   آبفار استان همدان  
15   آبفار استان سمنان   31   آبفار استان یزد  
16   آبفار استان سیستان و بلوچستان    32