گزارش برگزاری دوره مديريت آمار در سازمان­ها (1و2) در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي کرج
1390/07/11
اين دو دوره آموزشي در تاريخ هاي25-10 ارديبهشت و 22-7 خرداد ماه و 15-1 و 31-16 شهريور ماه سال 1390 در  موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب وبرق در کرج در سه نوبت با حضور جمعي از مديران و کارشناسان بخش آمار  کليه شرکت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو توسط جناب آقاي حسين آبادي، معاون دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو برگزار شد که حدود 370  نفر از آنان موفق به گذراندن دوره و دريافت گواهينامه پايان دوره گرديدند.
در اين دوره مطالب کتاب "مديريت آمار در سازمان­ها" که توسط آقاي حسين آبادي تاليف گرديده است،  به شرح زير ارايه شد:
- آمار به روايت تعريف و تاريخ
- اطلاعات آماري چيست و چه كاربردي دارد؟
- جايگاه‌آمار در وظايف دولت‌ها و سازمان‌ها
- نقش نظام آماري در طراحي يك سازمان
- نقش آمار و اطلاعات در برنامه‌ريزي سازماني
- نقش نظام آمارهاي ثبتي در سازمان‌ها
- مفاهيم و استانداردهاي آماري
- سيستم اطلاعات جغرافيايي ) G.I.S) به عنوان يك روش توليد آمار
- تمركز سازمان‌ها بر كيفيت جمع‌آوري  و انتشار آمار و اطلاعات
- نمونه‌اي از چكيده‌ي برنامه استراتژيك آمار در يك سازمان
- نمونه‌اي از يك نظام‌نامه‌آمار و اطلاعات