گزارش برگزاری دوره آشنايي با داده کاوي
1392/09/20
 اين دوره آموزشي سه روزه در سه نوبت در مرداد، شهريور و آبانماه (25-22 آبان) سال 1392در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق، واحد تهران با حضور جمعي از مديران و کارشناسان بخش آمار و فناوري شرکت­هاي زير مجموعه وزارت نيرو برگزار شد.
در اين دوره به مباحثي از جمله موارد زير پرداخته شد:
ـ تعريف و تاريخچه، كاربردها و جايگاه، مزايا و قابليت­ها در ميان علوم مختلف
- جايگاه داده‌كاوي در سازمان
- روش­ها و مراحل داده­كاوي، مدل­ها، اجزاي سيستم و ابزارهاي داده­كاوي
- آناليز آماري و تفاوت آن با داده كاوي
- روش­هاي خوشه­بندي، تحليل خوشه­ها و تعاريف انبارداده­ها : پيشپردازش دسته‎بندي، خوشه‎بندي، انتخاب مشخصه، مصورسازي، تحليل قواعد انجمني، شناسايي نقاط پرت 
- يكپارچگي داده­ها در يك پايگاه و ده تكنيك برتر داده كاوي
- نرمافزارهاي مورد استفاده در داده­كاوي
- فرآيند مدل­سازي با استفاده از نرم­افزارها
- روش­هاي ارزيابي مدل­ها
ـ روش­هاي آماري
ـ روش­هاي تفسير نتايج
در بخش عملي نيز به معرفي و آموزش نرم‎افزار داده‎كاوي سازگار با فعاليت‎هاي صنعت آب و برق پرداخته شد.    
اين دوره با برگزاري آزموني در روز پاياني به اتمام رسيد و مقرر گرديده که به شرکت­کنندگان گواهينامه پايان دوره اعطا گردد.
ضمنا اين دوره با هماهنگي شرکت آب و فاضلاب استان تهران يک بار ديگر در آن شرکت مختص کارشناسان دفاتر فناوري اطلاعات و آمار شرکت­هاي زيرمجموعه آب و فاضلاب استان تهران در زمستان سال 1392 برگزار گرديد.