گزارش برگزاري همايش "اهمیت آمار در فرایند دانایی محور و رسیدن به تعالی سازمانی" در شرکت برق منطقه اي زنجان
1393/10/15
همایش" اهمیت آمار در فرایند دانایی محور و رسیدن به تعالی سازمانی " باحضور آقای علیرضا حسین آبادی، معاون محترم دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو، مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای زنجان، معاونین، اعضای اصلی هیأت مدیره، مدیران میانی، مجریان طرح ها، مدیران دفاتر مستقل، رابطین آماری شرکت و نیز مشاورین و رؤسای گروه ها و ادارات در روز چهارشنبه دهم دی ماه سال 1393 برگزار شد.
در اين همايش موارد زير  تشريح و توضيح داده شد:
1- ریشه واژه آمار و تاریخچه آن
2- تشريح فعالیت های آماری
3- آگاهی کارشناسان و مدیران واحدهای آمار و اطلاعات از وظایفشان
4- محدوده فعالیت های آماری در کشور و در سازمان هاو وظايف واحدهاي آماري
5- نظام جامع آماری و نظام آماری در سازمان و در شرکت  یا موسسه
6- نقش آمار در طراحی سازمان و برنامه ریزی و وظايف واحدهاي آماري
7- نظام آمارهای رسمی و نظام آمارهای ثبتی و وظايف واحدهاي آماري
8- تعاریف و مفاهیم و استاندارهای آماری
9- آشنایی با  GIS و  SDIو وظايف واحدهاي آماري
10 – وظايف واحدهاي آمار و اطلاعات و فعالیت های تولید تا انتشار آمار