گزارش برگزاري نخستين نشست منطقه اي - تخصصي واحدهاي آمار و اطلاعات صنعت آب و برق در نيروگاه بيستون
1391/09/27

با توجه به ايجاد رويكردي جديد به نظام آماري وزارت نيرو و تقويت فرهنگ آماري در ميان برنامهريزان و تصميم گيران اين نهاد خدمتگزار و نيز در راستاي ارتقا و گسترش سطح كيفي و عملياتي آماري و حركت به سوي اهداف تعيين شده دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو و استفاده از تجربيات و همفكري تمامي ظرفيت هاي همكاران واحدهاي آمار و اطلاعات، اولين گردهمايي منطقه اي واحدهاي آمار اطلاعات صنعت آب و برق در استان كرمانشاه در تاريخ 27 و 28 آذرماه سال 1391 در شرکت توليد نيروي برق بيستون (نيروگاه بيستون) برگزار شد كه مشروح گزارش آن در زير مي آيد.

جلسه اول:

نشست تخصصي واحدهاي آمار و اطلاعات صنعت آب و برق استان كرمانشاه در نيروگاه بيستون

جلسه با حضور آقايان، مهندس رستمي مديرعامل شركت مديريت توليد برق بيستون ، مهندس ميرزا عسگري مديرعامل نيروگاه زاگرس، مهندس برانديشه معاون مالي پشتيباني و مدير برنامهريزي، مهندس كوشا، مهندس حسين آبادي معاون دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو و مديران و مسئولين واحدهاي اطلاعات وآمار صنعت آب و برق استان كرمانشاه نشست تخصصي اطلاعات وآمار طي دو روز برگزار شد.

در اين نشست آقاي مهندس رستمي مديرعامل نيروگاه هاي بيستون و زاگرس ضمن خير مقدم، از واحد آمار به عنوان يكي از مهمترين و کاربرديترين واحدهاي يك سازمان نام برد و از آمار به عنوان يك هنر و علمي ياد كرد كه با جمع آوري داده ها، تجزيه و تحليل، تفسير، استخراج نتايج و تعميم داده هاي نهايي به كل موضوع مورد نظر، قادر است اطلاعات مهمي در جهت سياستگزاري و تصميم گيري به مديران سازمان ها بدهد.

سپس آقاي مهندس برانديشه معاون پشتيباني و مالي و مدير امور برنامهريزي شركت مديريت توليد برق بيستون در خصوص اهداف برگزاري نشست گفت: در راستاي ابلاغ نظامنامه آمار و اطلاعات و دستورالعمل ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو، اين نشست در جهت تشريح و اجراي آن ها برگزار شده است.

وي همچنين در مورد كيفيت داده ها افزود: زماني كه كيفيت آمار و داده-هاي توليدي بالا باشد، ما ميتوانيم براي بهبود عملكردها برنامه ريزي كنيم و با نيازسنجي هاي مورد نياز در بخش آب و برق اطلاعات خود را افزايش دهيم، لذا كيفيت آمار و اطلاعات در كيفيت خدمات نقش بسزايي دارند.

وي افزود: واحدهاي آمار و اطلاعات يكي از بازوان قوي مديريت ها هستند و يكي از اهداف ما نيز گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات است.

در ادامه نشست آقاي حمزه ايي مسئول آمار نيروگاه بيستون گزارشي از عملكرد واحد آمار واطلاعات شركت مديريت توليد برق بيستون را به حاضرين ارايه كرد و افزود : در حال حاضر برنامه و نرم افزار جديد ثبت و جمع آوري يكپارچه اطلاعات آماري در نيروگاه طراحي و راه اندازي شده است و آمار روزانه نيز از براي مديران شركت و نيز مديران ذيربط در شركت توانير و وزارت نيرو ارسال مي شود. ايشان در خصوص چشم اندازهاي (sms) طريق سامانه ارسال پيامك شركت موارد زير را نام برد:

-تشكيل جلسات كارگروه و كميته آمار با توجه به اين كه اين كميته ايجاد شده است.

-ارتقاي كيفيت توليد آمار با نرم افزارهاي جديد

- پيگيري برنامه ها در چارچوب برنامه ملي آمار

- تعريف اقلام آماري مورد استفاده، مستندسازي و....

سپس آقاي مهندس پنجه آيين كارشناس برنامه ريزي و بازار برق شركت مديريت توليد برق بيستون در خصوص طراحي و مراحل راه اندازي و نصب نرم افزار جديد ثبت و جمع آوري يكپارچه اطلاعات آماري از قسمت هاي مختلف نيروگاه كه براي جلوگيري از پراكندگي اطلاعات، رفع خطاهاي موجود و كاهش اتلاف وقت طراحي كرده بودند، توضيحاتي را به حاضرين ارايه كردند.

در بخش بعدي اين نشست حسين آبادي پس از ارايه گزارشي از فعاليت هاي آماري در وزارت نيرو، به شرح زير به تشريح دستورالعمل ارزيابي واحدهاي اطلاعات و آمار وزارت نيرو پرداخته وكارگاه هاي تخصصي با موضوعات (مديريت آمار با رويكرد فرايند نگر در سازمان ها) و (پارادايم مديريت آمار در حكمراني جهان مدرن از طريق بررسي فعاليت هاي آماري

131 كشور جهان) را برگزار نمودند.

گزارش فعاليت هاي آماري در وزارت نيرو

- برنامه تشكيل شوراهاي منطقه اي واحدهاي آمار

- پيشنهاد برگزاري دوره فوق ليسانس مديريت آمار در دانشگاه ها توسط مركز آمار ايران

- دوره مديريت آمار، داده كاوي و.....

چشم اندازها:

- تبيين و سازماندهي فرآيندهاي توليد آمار و اطلاعات
 

- ارتقا و تغيير وضعيت موجود واحدهاي آمار و اطلاعات از جمع آوري و انتشار آمار به مديريت فعاليت هاي آماري

- انسجام و هماهنگي بين تمام واحدهاي آماري وزارت نيرو براي جلوگيري از موازي كاري و غيره

تشريح دستورالعمل ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو

آقاي حسين آبادي در تشريح دستورالعمل ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو ابتدا به رويكردهايي كه در تدوين آن مدنظر بوده اشاره كرد و سپس بخشهاي آن را با مصاديقي و عملياتي كه بايد براي اجرايي كردن آنها انجام شود را تشريح كردند:

- محتواي دستورالعمل بايد ارتقايي باشد. يعني فعاليت هاي آماري را در واحدها ارتقا دهد.

- محتواي دستورالعمل نبايد حالتي مچ گيرانه داشته باشد.

- محتواي دستورالعمل بايد وضعيت موجود را به وضعيت مديريت فعاليتهاي آماري تبديل نمايد.

- محتواي دستورالعمل بايد همه جانبه نگر باشد.

وي سپس جدول شاخص ها را براساس اهميت و نقش آن ها در فعاليت هاي آماري را بر شمرده و آن ها را به صورت جداگانه تشريح كرد.

جلسه بعدي :

كارگاه مديريت آمار در سازمان ها با رويكرد فرايندنگر

در بخش بعدي گردهمايي آقاي حسين آبادي با ارايه موضوعي كاربردي اهميت رويكرد فرايندنگر را در فعاليت هاي آماري در سازمان ها را تشريح كردند و تمامي مراحل توليد داده را به ده مرحله تقسيم كردند و هر يك را توضيح دادند. هدف اين پژوهش تاكيد بر به كارگيري نگرش فرايندهاي سازماني به جاي وظايف واحدهاي وظيفه اي سازمان ها است. روشي كه با رعايت آن مجموعهاي از فرايندها يك سلسله فعاليت را در سازمان شكل ميدهد كه در حوزهاي مشخص (در اين پژوهش منظور حوزه فعاليت هاي آماري سازمان است)به صورت سلسله مراتب و طبق فرايندهاي مشخصي از يك نقطه آغاز و در يك نقطه پايان مي يابد. رويكرد فرايندنگري به دنبال آن است تا نگرش وظيفه اي به سازمان كه در صدد انجام فعاليت هاي سازماني در قالب ساختارهاي وظيفه اي است را به اجراي فعاليت هايي براساس فرايندهايي تبديل بكند كه بدون انفصال در مراحل كار، به محض آغاز به اجبار به مرحله پايان برسد. اين ديدگاه ميخواهد در فعاليت-

هاي سازماني يك ترتيب مشخص از فعاليت هاي كاري بر طبق زمان و مكان با شروع و خاتمه و شناسايي ورودي و خروجي ها به صورت شفاف را ترسيم كند. اين يك ساختار به هم پيوسته براي اجراي يك سلسله فعاليت است كه در سازمان قابل تعريف و دست يافتني است.

شايد نخستين گام براي تغييرنگاه سازمان به فعاليت هاي آماري، ايجاد نگاه تازه سازمانها با نگرش فرايندگرايانه است. اين همان ديدگاهي است كه محتواي اين كتاب در پي طرح آن است كه مي توان آن را "نگاه فرايندي" به فعاليتهاي آماري ناميد. يعني ايجاد ديدگاه و بينش فرايندي مشترك در بين تمام افراد سازمان و به ويژه ميان كاركناني كه با فعاليتهاي آماري ارتباطي مستقيم دارند. اين تغيير نگاه تنها با قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه تحقق پيدا نميكند، بلكه با عملياتي شدن آن است كه يك سازمان را از وضعيت نابسماني كه در فعاليت هاي آماري دچار آن شده است، نجات ميدهد. بسيار جاي نگراني است كه بايد تاكيد كنم بهترين راهكار براي دستيابي به مديريت فرايند در هر سازماني، ايجاد نگرش فرايندي است كه هم بسيار دشوار و هم زمانبر و هزينه بر است . زيرا بايد فرهنگي نوين را در سازمان پيريزي كرد كه به سادگي دست يافتني نيست. اين فرهنگ نوين بايد در قالب يك نظام مديريت فرايندي تعريف شود تا قابليت اجرايي نيز داشته باشد. هدف اصلي در اين مبحث تبيين و تشريح فرايند توليد داده و آمار با نگرش فرايندي است كه مي توان آن را "نگرش فرايندي به توليد آمار" ناميد و نيز طراحي و تدوين يك مدل جديد در توليد داده براساس ديدگاه فرايندنگري است كه مراحل فرايند توليد داده در يك سازمان را به 10 گام تقسيم كرده است كه خروجي هر گام به صورت زنجيره اي ارزشي، به مثابه ي ورودي گام بعدي است و تا آخرين گام اين فعاليت، به هم ديگر مرتبط و جدا ناپذير است و محصول يا كالاي توليد شده براساس اين فرايند را آمار مي گويند. براي تبيين و طراحي اين فرايند پرسشنام هاي طراحي و بين جامعه آماري يعني 64 نفر از مديران كل مركز آمار ايران و دفاتر آمار و اطلاعات سازمان ها پخش و پس از گردآوري اطلاعات، مدل فرايند 10 گامي توليد داده و آمار در يك سازمان طراحي شد. همچنين براي هريك از گام ها نيز به صورت مجزا مدل فرايند انجام كار طراحي و تشريح شده است. 10 گام فرايند توليد داده و آمار عبارتند از: نيازسنجي، شناسايي و تعاريف اقلام آماري؛ طراحي فرم ها و جداول اطلاعاتي؛ ثبت؛ انتقال؛ نگه داري (ذخيره سازي)؛ دسته بندي و طبق هبندي؛ پردازش و تجزيه و تحليل؛ انتشار؛ بازنگري، اصلاح و مميزي فرايندها؛ بررسي كيفي، كنترل و نظارت ( نظام بازرسي) و بازنگري، اصلاح و مميزي فرايندها. % يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد فرايند را مي توان يك زنجيره ارزش دانست كه هر مرحله (هر گام يا دانه زنجير) ارزشي به مرحله قبل م يافزايد. بنابراين، فرايند توليد آمار عبارت است از: فعاليت هايي كه در تمامي(يا بيشتر) بخش هاي سازمان براي توليد آمار انحام م يشود و به مثابه ي دانه هاي يك زنجير به هم متصل هستند كه محدود به مرزهاي وظيفه اي نيست و تمامي امكانات سازمان را در خدمت فرايند توليد براي جلب رضايت كاربران به كار مي برد. شايد نخستين اقدام براي تغييرساختار وظيفه اي به ساختار فرايندي در فعاليت هاي آماري، ايجاد نگاهي تازه در سازمانها با نگرش فرايندگرايانه است. اين همان ديدگاهي است كه پژوهشگر در پي طرح آن است. مديريت فرايند توليد داده و آمار نوعي مديريت روششناسي سيستمي است كه درك و نگرشي نوين و مستمر در مديريت فرايندها را به سازمان ميدهد تا در مقابل تغييرات واكنشي مناسب نشان دهد. در اين پژوهش 11 مدل فرايندي براي توليد داده و آمار در يك سازمان طراحي و براي هريك تعريف و روندهاي اجراي كار تشريح شده است. اين پژوهش خلاصه كتابي از نگارنده با همين عنوان است كه در دست چاپ است و بزودي دوره آموزشي نيز با همين عنوان جهت ارايه آن به مديران و كارشناسان واحدهاي آمار و اطلاعات شركت هاي زير مجموعه وزارت نيرو طراحي و ارايه خواهد شد.

ايشان در نشست پس از ظهر به تشريح ده گام پرداخته و توضيحاتي با توجه به سوالات شركت كنندگان ارايه نمودند.

جلسه بعدي:

كارگاه پارادايم مديريت آمار در حكمراني جهان مدرن

(بررسي وضعيت فعاليت هاي آماري 131 كشور جهان)

حسين آبادي در اين نشست با ارايه موضوعي با عنوان پارادايم مديريت آمار در حكمراني جهان مدرن به تشريح فعاليت-هاي آماري 131 كشور جهان پرداخت. هدف اصل از انجام اين پژوهش مقايسه وضعيت فعاليت هاي آمار كشورها براي توليد، پردازش، انتشار و مديريت آمار و پاسخگويي به اين پرسش است كه جامعه جهاني آيا رويكردي يكدست و يكپارچه براي مديريت و سازماندهي فعاليت هاي آماري اتخاذ كرده است يا هنوز در اين زمينه اتفاق نظري وجود ندارد؟ پاسخ هرچه باشد نمايانگر وضعيتي است كه كشورها در مقابل فعاليت هاي آماري با آن مواجه هستند. البته نبايد فراموش كرد كه تنها اين 131كشورها نيستند كه براي هدفمند كردن و ساماندهي فعاليتهاي آماري تلاش ميكنند بلكه سازمانهاي جهاني به ويژه سازمان ملل هم براي ارتقاي فعاليت هاي آماري كشورها در تلاش است كه به ياري آنها استانداردها و قوانيني و مقررات قدرتمندي را ايجاد و كشورها را متعهد به اجراي دقيق آنها كند. اين سازمان براي معطوف كردن ذهن حاكمان و دولتمردان در سراسر جهان در سال 2010 با تصويب مجمع عمومي، 13 اكتبر را روزجهاني آمار ناميد و اين روز را جشن ميگيرد و به كشورها نيز توصيه ميكند كه روزي را به عنوان روز آمار نامگذاري كرده و دراين روز مراسمي براي پاسداشت آمار برگزار نمايند.

منظور اصلي در اين مبحث مطالعه وضعيت فعاليت هاي آماري 131 كشور جهان و نقش آن در تغييرات بنيادي در شكل و ساختار حكومت ها و قوانين و مقررات به وجود آمده ناشي از وجود حجم بسيار بالاي داده و آمار است. پژوهشگران با تكيه بر داده هاي گردآوري شده به دنبال تحليل وضعيت كنوني جهان نقش و ميزان تاثيرگذاري آن در ساختار حكومت ها هستند. جامعه آماري پژوهش، 131 كشور مهم جهان در پايگاه ،« پارادايم ¼وےےû¼ےمديريت آمار » و نظريه سازمان ملل متحد و "پايگاه اطلا عرساني سازمان آماري" هريك از كشورهاي "World Sta􀆟s􀆟cs Day 2010اطلاع رساني (وب سايت) " 2010مورد مطالعه است. روش پژوهش استفاده شده، توصيفي و از نوع كتابخانه اي است كه با تعريف و شناسايي 21 متغير يا شاخص مهم و اثرگذار بر فعاليت هاي آماري حكوم تهاو استخراج اطلاعات لازم، در صدد است تاالگوها و مد ل هاي ذهني حاكم بر فعاليت هاي آماري را كشف و تحليل نمايد. اين 21 متغير عبارتند از: عنوان سازمان آماري، وجود وب سايت، موقعيت در دولت، ساختار سازماني و مالي، برنامه چندساله يا ساليانه، وظايف اصلي، تاريخ اولين سازمان آماري، مبناي حقوقي، سايرتوليد كنندگان آمار، نهادهاي مشورتي آماري، گرد آوري داده ها (آخرين سرشماري)، دسترسي به داده هاي اداري، محرمانه بودن داده ها، تنوع انتشار، زبان انتشار، قالب انتشار و در دسترس بودن داده ها براي پژوهش گران. براساس يافته هاي اين پژوهش استيلا و نفوذ بي شاز اندازه داد ه و آمار در چيدمان و ساختار نظام هاي حكومتي پس از نيمه دوم قرن بيستم، فرايند شكل گيري ساختار حكومت ها را به شدت تحت تاثير قرار داده است. تمركز بر تدوين و ايجاد نظام هاي جامع آماري، برنامه ها، قوانين و موازين روش شناختي، دستوركارها و آيين نامه هاي بسيار با هدف نظام مندكردن، سامان دهي و ساخت مندكردن مديريت داده ها و آمارهاي توليدي از سويي و ايجاد ساختارها و تشكيلات نوين و نهادهاي متنوع در بدنه حكومت ها از سوي ديگر، شكل

نويني از مديريت را رقم زده است. اين دگرديسي معناگرايانه در ساحت نظام هاي فكري حكومت گران و مديران،نياز به الكوهاي ذهني نوين، قوائد بكارگيري داده و آمار در سطوح مختلف جامعه، مفاهيم، باورهاي تازه به آمار، نظريه هاي نوين آماري، ابزارهاي اندازه گيري و سنجش در كاربرد آمار و چگونگي بكارگيري آن ها و حراس شديد از چگونگي كنترل داده ها در ميان مديران ارشد كشورها و وجود نظا مهاي بازرسي و كنترل كيفي توليد داده و ساير مدل هاي ذهني ديگر در حوزه آمار موقعيت و وضعيتي را به وجود آورده است كه ضرورت مديريت و كنترل داده ها و آمار را ضرورتي اجتناب ناپذير كرده است. اين اتفاقات يا وضعي تها وقتي به يك نقطه تلاقي به هم م يرسند به صورت مشترك به دنبال يك مدل و الگوواره ي واحدي م يگردند تا توانايي مديريت آمار كه در اختيار دول تها و حكومت هاست را داشته باشد. پژوهش گر به اين اتفاقات عنوان "پارادايم مديريت آمار" اتلاق مي كند كه نقش بسزايي در حكمراني جهان مدرن دارد.

ايشان در اين دو جلسه همچنين به سواد آماري، صفات هر قلم آماري، ركوردهاي اطلاعاتي، فيلدهاي اطلاعاتي، جداول اطلاعاتي، هرم دانايي، شناسايي سيستم هاي اطلاعاتي - عملياتي، بازرسي اقلام آماري، فرآيند، پارادايم، مميزي فرآيندها، صحت سنجي يا راست آزمايي، تدوين و تشريح برنامه استراتژيك ساليانه و پنج ساله واحدهاي آمار، ايجاد درگاه آماري، برگزاري همايش، كنفرانس و گردهمايي هاي مرتبط با آمار و غيره نيز اشاره و توضيحاتي ارايه نمود.

در پايان اين نشست به كليه شركت كنندگان گواهينامه آموزشي اهدا گرديد.