گزارش برگزاري دوره آموزشي "آشنایی با روش تدوين شناسنامه اقلام آماري" در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق، واحد تهران
1394/11/02
يک دوره آموزشي با عنوان "آشنایی با روش تدوين شناسنامه اقلام آماري" در تاریخ 21-19 ديماه سال 1394  با حضور جمعي از مديران و کارشناسان واحدهاي آمار و اطلاعات شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو توسط آقاي حسين آبادي معاون دفتر فناوري اطلاعات و آمار حوزه ستادي وزارت نيرو برگزار شد.
در اين دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
شناسايي اﻗﻼم آﻣﺎري ﺣﻮزه ﻛﺎري ﺧﻮد شامل: ﻧﺎم ﻗﻠﻢ، واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ، واﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ­ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد شامل: ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ­ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔـﺮدش ﺗﻮﻟﻴـﺪ داده و آﻣـﺎر در ﺷـﺮﻛﺖ متبوع
آشنايي با روش ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮔﺮدآوري و اﻧﺘﺸﺎر، وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻓﻨﻲ -  ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻻزم
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻼم آﻣﺎري و ﻣﺪل زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻓﺮاﻳﻨﺪ  
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ­ﻫﺎ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮدش ﺗﻮﻟﻴﺪ داده و  آﻣﺎر در ﺷﺮﻛﺖ متبوع، وﺿﻌﻴﺖ و روش ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮔﺮدآوري و اﻧﺘﺸﺎر، وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ­ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ آﻣﺎري
در بخش عملي کارگاه:  ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻗﻠﻢ آﻣﺎري ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و يک نمونه را در ﻛﺎرﮔﺎه اراﻳﻪ ﻧﻤودند.
در پايان با برگزاري آزمون دوره خاتمه يافت و مقرر گرديد به شرکت کنندگان گواهينامه اعطا گردد.