گزارش برگزاري دوره آموزشي آشنایی با روش تدوين شناسنامه اقلام آماري در شرکت آب و فاضلاب روستايي تهران
1395/02/11
گزارش برگزاري دوره آموزشي "آشنایی با روش تدوين شناسنامه اقلام آماري" در شرکت آب و فاضلاب روستايي استان تهران
کارگاه آموزشي با عنوان "آشنایی با روش تدوين شناسنامه اقلام آماري" از تاریخ 7 ارديبهشت ماه 1395  به مدت 18 ساعت با حضور جمعي از مديران، کارشناسان و رابطين آماري شرکت آب و فاضلاب روستايي استان تهران برگزار شد.
در اين دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
شناسايي اﻗﻼم آﻣﺎري ﺣﻮزه ﻛﺎري ﺧﻮد شامل: ﻧﺎم ﻗﻠﻢ، واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ، واﺣﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ) و ﻃﺒﻘﻪ  ﺑﻨﺪي ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد شامل: ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ­ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔـﺮدش ﺗﻮﻟﻴـﺪ داده و آﻣـﺎر در ﺷـﺮﻛﺖ متبوع
آشنايي با روش ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮔﺮدآوري و اﻧﺘﺸﺎر، وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻓﻨﻲ -  ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻻزم
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻼم آﻣﺎري و ﻣﺪل زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻓﺮاﻳﻨﺪ  
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ­ﻫﺎ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮدش ﺗﻮﻟﻴﺪ داده و  آﻣﺎر در ﺷﺮﻛﺖ متبوع، وﺿﻌﻴﺖ و روش ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﮔﺮدآوري و اﻧﺘﺸﺎر، وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎر
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ­ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدش ﻗﻠﻢ آﻣﺎري
 
در بخش عملي کارگاه:  ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻗﻠﻢ آﻣﺎري ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و يک نمونه را در ﻛﺎرﮔﺎه اراﻳﻪ ﻧﻤودند.


برگزاری کارگاه آموزشی تدوین شناسنامه اقلام آماری

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران از برگزاری کارگاه آموزشی تدوین شناسنامه اقلام آماری در سطح ستاد و شهرستانهای استان تهران خبر داد.
به منظور ارتقاء سطح دانش کارشناسان و رابطین با مباحث آماری این کارگاه آموزشی توسط اداره آمار شرکت و با همکاری دفتر آمار وزارت نیرو به مدت 18 ساعت برگزار گردید و شرکت کنندگان با شناسایی و نحوه تدوین شناسنامه اقلام آماری آشنا شدند.
شایان ذکر است در پایان گواهی نامه دوره به شرکت کنندگان اهداء گردید.

تاريخ :  1395/02/14
مرجع : روابط عمومی شرکت آبفار استان تهران