گزارش برگزاري گردهمایی "آشنایی با شاخص‌های ارزیابی واحدهای امار و اطلاعات وزارت نیرو" در واحد آمار شركت آبفاي استان تهران
1391/08/25
گزارش برگزاري گردهمایی "آشنایی با شاخص‌های ارزیابی واحدهای امار و اطلاعات وزارت نیرو" در واحد آمار شركت آبفاي استان تهران در 24/08/1391

گردهمایی آشنایی با شاخص‌های ارزیابی واحدهای امار و اطلاعات وزارت نیرو با حضور معاون محترم دفترفناوری اطلاعات وزارت نیرو، مدیر محترم دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی و معاونین محترم برنامه ریزی ستاد و سایر شرکت‌های زیرمجموعه و کارشناسان محترم آمار آن‌ها در کتابخانه برگزار شد.
در این جلسه جناب آقای مهندس سقایی، ضمن ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده توسط گروه آمار و اطلاعات آبفای استان تهران، نظیر تدوین نظامنامه آمار و اطلاعات ، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای آمار و اطلاعات طبق شاخص‌های تعیین شده و سایر موارد به لزوم و اهمیت این جلسه اشاره نمودند، در ادامه جناب آقای مظفریان مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی از همکاری‌های آبفای استان تهران که طی سال‌های اخیر گام‌های موثری در جهت ارتقاي سطح آماری خود و سایر استانداردهای سازمانی برداشته اند، تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به اینکه نگاه سازمان به واحد آمار از دو دید قابل بررسی است اول این که آمار به خودی خود دارای ماهیت مستقل و موثر است و دوم اینکه چون آمار مبنای برنامه ریزی است به همین علت می بایست صحیح و بروز باشد. در ادامه جناب آقای حسین آبادی معاون محترم دفتر فنآوری اطلاعات وزارت نیرو ضمن تشکر از واحد آمار آبفای استان تهران و همکاری‌های ایشان در تدوین شاخص‌های ارزیابی در سطح وزارت نیرو ، ضمن ارائه راهبردهای لازم برای دستیابی به قله هرم دانایی در این بخش ، توضیحات لازم در خصوص شاخص‌های ارزیابی را ارائه فرمودند و در پایان ضمن پاسخ به سوالات معاونین محترم برنامه ریزی شرکت‌های زیرمجموعه و کارشناسان محترم آمار حاضر در آن جلسه لزوم وجود چنین ارزیابی را ارتقاي سطح فعالیت‌های آماری عنوان کردند. در ادامه جناب آقای کلاهی سیستم ثبت، نگهداری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری را به مانند سیستم عصبی تشبیه کردند و بیان کردند پایداری هر سازمانی به سیستم آماری آن شرکت مرتبط است در ضمن با توجه باینکه تصمیم‌گیری‌های شرکت و ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه براساس آمار و اطلاعات موجود در هر شرکت می باشد، لذا صحت اطلاعات از جایگاه خاصی برخوردار است.
در پایان پیرو کسب مقام شرکت برتر توسط آبفای استان تهران در دومین گردهمایی واحدهای آمار و اطلاعات در سطح وزارت نیرو، توسط ایشان به همکاران تقدیر نامه ارائه گردید.