فعاليت هاي آماري شاخص ستاد و شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

کتاب نظريه مديريت آمار توسط انتشارات جادوي قلم روانه بازار شد

1395/03/08
کتاب نظريه مديريت آمار تاليف آقاي عليرضا حسين آبادي توسط انتشارات جادوي قلم منتشر و روانه بازار شد.
کتاب نظريه مديريت آمار توسط انتشارات جادوي قلم روانه بازار شد
1395/03/08
کتاب نظريه مديريت آمار تاليف آقاي عليرضا حسين آبادي توسط انتشارات جادوي قلم منتشر و روانه بازار شد.