فعاليت هاي آماري شاخص ستاد و شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

کتاب برنامه ريزي استراتژيک در مطبوعات ايران روانه بازار شد

1395/03/08
کتاب برنامه ريزي استراتژيک در مطبوعات ايران تاليف آقاي عليرضا حسين آبادي توسط انتشارات جادوي قلم منتشر و روانه بازار شد.
کتاب برنامه ريزي استراتژيک در مطبوعات ايران روانه بازار شد
1395/03/08
کتاب برنامه ريزي استراتژيک در مطبوعات ايران تاليف آقاي عليرضا حسين آبادي توسط انتشارات جادوي قلم منتشر و روانه بازار شد.