برگزاري همايش "داده کاوي در صنعت برق" در شرکت برق منطقه اي مازندران
1394/11/17