فعاليت هاي آماري شاخص ستاد و شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

برگزاري همايش "داده کاوي در صنعت برق" در شرکت برق منطقه اي مازندران

1394/11/17
برگزاري همايش "داده کاوي در صنعت برق" در شرکت برق منطقه اي مازندران
1394/11/17