فعاليت هاي آماري شاخص ستاد و شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو

برگزاري صدمين جلسه کميته آمارهاي آب و برق در دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1395/02/28
برگزاري صدمين جلسه کميته آمارهاي آب و برق در دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1395/02/28