فعاليت هاي آماري شاخص ستاد و شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو