تعاريف و اقلام آماري استاندارد در طرح ها و گزارش هاي آماري
1391/11/08