دوره های آموزشی

برگزاري دو دوره آموزشي"آشنايي با اينفوگرافيک"و"استفاده کاربردي از توانايي هاي سامانه اطلاعات مکاني در حوزه آب و برق"
1398/08/22
دو دوره آموزشي بشرح زير در اين دفتر طراحي و در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهر کرج) برگزار مي­ شود. لازم به ذکر است که اين دوره ­ها از نوع تخصصي پژوهشي و الزامي  براي کليه مديران و کارشناسان مرتبط بوده که بر اساس نامه شماره 98/7/16979/9801/ص  به تاريخ 1398/08/26 رييس محترم موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج) براي بخش آموزش شرکت­ ها ارسال شد که بر اساس زمان بندي زير دوره ها در حال برنامه ريزي و ثبت نام مي باشند.


                                                         برنامه گروه بندي دوره هاي آموزشي دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
 
رديف گروه عنوان دوره کد دوره مدت دوره  
روز برگزاري
تاريخ برگزاري ساعت برگزاري استاد دوره
نظري عملي
1 1 آشنايي با اينفوگرافيک 7154 9 9 چهارشنبه- پنجشنبه 27/09/98-28/09/98 0:17– 0:8 سرکار خانم دکتر سليمي
2 استفاده کاربردي از توانايي هاي سامانه اطلاعات مکاني در حوزه آب و برق  
7155
 
3
 
13
 
چهارشنبه- پنجشنبه
04/10/98-05/10/98  
0:17– 0:8
جناب
آقاي مهندس فتحي
 
 
 
رديف گروه عنوان دوره کد دوره مدت دوره  
روز برگزاري
تاريخ برگزاري ساعت برگزاري استاد دوره
نظري عملي
1 2 آشنايي با اينفوگرافيک 7154 9 9 چهارشنبه- پنجشنبه 11/10/98-12/10/98 0:17– 0:8 سرکار خانم دکتر سليمي
2 استفاده کاربردي از توانايي هاي سامانه اطلاعات مکاني در حوزه آب و برق  
7155
 
3
 
13
 
چهارشنبه- پنجشنبه
18/10/98-19/10/98  
0:17– 0:8
جناب
آقاي مهندس فتحي
 
 
 
رديف گروه عنوان دوره کد دوره مدت دوره  
روز برگزاري
تاريخ برگزاري ساعت برگزاري استاد دوره
نظري عملي
1 3 آشنايي با اينفوگرافيک 7154 9 9 چهارشنبه- پنجشنبه 25/10/98-26/10/98 0:17– 0:8 سرکار خانم دکتر سليمي
2 استفاده کاربردي از توانايي هاي سامانه اطلاعات مکاني در حوزه آب و برق  
7155
 
3
 
13
 
چهارشنبه- پنجشنبه
02/10/98-03/10/98  
0:17– 0:8
جناب
آقاي مهندس فتحي