آمارهاي برق روستايي

آمار برق روستايي در سال 1390
1390/09/23