انتصاب سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
1398/01/17
به موجب حکمي از سوي آقاي دکتر محسن بختيار، معاون وزير در امور برنامه ريزي و اقتصادي، آقاي عليرضا حسين آبادي، معاون آمار اين دفتر به سمت سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو منصوب شدند.