چهل وپنج درصد از برق استان قزوين در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد
1397/02/22