واحد 305 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز وارد مدار شبکه سراسری برق شد
1397/08/29