واحد دوم بخار نیروگاه پرند به شبکه سراسری متصل شد
1397/05/17
واحد دوم بخار نیروگاه پرند به شبکه سراسری متصل شد
1397/05/17