واحدهای یک و دو بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند افتتاح می‌شود
1397/06/03